04 August 2013

Hoàng thành Thăng Long trong ráng chiều

Đoan Môn, cửa vòm cuốn dẫn vào điện Kính Thiên


Hậu lâu hay là lầu Công chúa
Vòm cuốn trên Đoan Môn


Hoàng Thành trong ánh chiều chạng vạngThăm lầu công chúa ngày xưa...
Đi lâu chân mỏi cho nên... phải ngồi
Chân đau cứ mặc chân đau - Phăm phăm băng lối cỏ lau một mình
(31.7.2013)