05 October 2015

Tây Bắc Lúa và Mây

 
Tú Lệ huyền thoại.
 

La Pán Tẩn


Nguồn ảnh: Blog Đàm Hà Phú